Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 • Обсяг статті – 4-10 сторінок. 
        Оформлення в редакторі Microsoft Word. Матеріал подається у електронному вигляді на Е-mail gmntukhpi@gmail.com або подається особисто. 
         Всі сторінки повинні бути максимально заповнені. Остання сторінка повинна бути заповнена не менш ніж на 0,75 від її розміру. Додатково на окремій сторінці оформлюються бібліографічні описи статті трьома мовами. 
        Мова – українська, російська, англійська. 
        Параметри сторінки: 
            Розмір паперу - А4. Орієнтація - книжкова. 
            Поля: верхнє 2,6 см; нижнє – 1,7 см; усередині – 2,2 см; зовні – 1,7 см; перепліт – 0 см. 
            Розрізняти колонтитули парних і непарних сторінок. Відстань від краю до верхнього колонтитула – 1,6 см, до нижнього колонтитула – 1,6 см. 
        Розмір шрифту: 
            у основному тексті - 10, 
            у підрисункових підписах, назвах таблиць, таблицях і написах у рисунках – 9; 
            у відомостях про правовласника (правовласників), анотаціях, бібліографічних описах і списку літератури – 8. 
         Розмітка сторінки: Основний текст статті, включаючи список літератури, оформлюється в 2 колонки рівної ширини з проміжком між колонками в 0,5 см; УДК, автори, назва статті, анотація, відомості про правовласника (правовласників), реферати та відомості про авторів – у одну колонку. 
         Оформлення абзаців (крім зазначених окремо): вирівнювання – по ширині; відступ першого рядка – 0,75 см; інтервал – одинарний; заборона висячих рядків. 
        Не використовувати нумеровані списки, замінюючи їх нумерацією абзаців. 
        Не використовувати автоматичні переноси і переноси, проставлені вручну за допомогою дефіса. Дозволено використання «м’яких» переносів (поєднання клавіш ). 
        Рисунки мають бути вставлені як об’єкти або створені як полотно в редакторі Microsoft Word у вигляді окремого абзацу (по центру; без відступів; інтервали перед і після – по 6 пт; не відривати від наступного). Розташування поверх тексту заборонено. Палітра – чорно-біла. 
        Формули створюються виключно у вигляді об’єктів Microsoft Equation. Шрифти Times New Roman і Symbol (для символів і грецьких літер). Розміри шрифту: звичайний – 10 пт; крупний індекс – 6 пт (58 %); дрібний індекс – 4 пт (42 %); крупний символ – 15 пт (150 %); дрібний символ – 10 пт (100 %). 
        Список літератури оформляється в 2 колонки. Шрифт 8 пт. Абзац: вирівнювання – по ширині; відступи (у тому числі першого рядка) – 0; інтервал – перед 9 пт. Починається із словосполучення Список літератури з двокрапкою в кінці. Набирається суцільним текстом із виділенням прізвищ та ініціалів авторів курсивом
         Далі після порожнього рядка наводяться відомості про авторів двома мовами – мовою, якою написана стаття, і англійською мовою у зазначеному порядку (спочатку відомості про першого співавтора, потім – про другого і т. д.). Кожен запис оформлюється як окремий абзац і містить прізвище, ім’я та по батькові (без скорочень), науковий ступінь (без скорочень), учене звання (без скорочень), місце роботи (без скорочень), посаду (без скорочень), контактний телефон; e mail. Прізвища, імена та по батькові авторів записуються напівжирним курсивом. Форматування абзаців: вирівнювання – по ширині; відступ першого рядка – 0,75 см. 

         На окремій сторінці повинні бути присутніми 3 анотації (українською, російською та англійською мовами), у яких стисло подаються результати роботи, що включають вступ, мету і завдання статті, методи вирішення, отримані результати, висновок (у явному або неявному вигляді). 
        Україномовна та російськомовна анотації повинні бути ідентичними і складати 50–60 слів; обсяг англомовної анотації – 100–250 слів. Анотації повинні супроводжуватися ключовими словами (6–10 слів). 
        Анотації повинні бути інформативними (не містити загальних, нічого не значущих слів; наприклад, «у статті розглядається»); змістовними (відображати основний зміст статті і результати дослідження); структурованими (не аморфними); компактними; англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою.
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
Список літератури оформляється в 2 колонки. Шрифт 8 пт. Абзац: вирівнювання – по ширині; відступи (у тому числі першого рядка) – 0; інтервал – перед 9 пт. Починається із словосполучення Список літератури з двокрапкою в кінці. Набирається суцільним текстом із виділенням прізвищ та ініціалів авторів курсивом