Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати"

Збірник наукових праць - Вісник Національного технічного університету "ХПІ", Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати" виходить з 2015 року. 

Тематика збірника:

- дослідження в області лопастних машин, дослідження в області систем регулювання гідротурбін;

- структурний синтез і аналіз схем гідропневмоавтоматики і гідроприводів, динамічний синтез і аналіз гідропневмоприводів;

- дослідження робочих процесів в лопатевих гідромашинах нафтогазових промислів,

- дослідження робочих процесів в об'ємних гідромашинах нафтогазових промислів.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія "Гідравлічні машини та гідроагрегати" має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства Юстиції України. В журналі можуть публікуватися новітні результати наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямків, які пов'язані з дослідженнями у галузі лопатевих машин, систем регулювання гідротурбін, структурним синтезом та аналізом схем гідропневмоавтоматики та гідроприводів, динамічним синтезом та аналізом гідропневмоприводів. Свідотство видане 08.08.2019 року, серія КВ, №24094-13934 Р.

ISSN 2411-3441 (print), 2523-4471 (online)

Редакційна колегія журналу:

Гнесін Віталій Ісайович, д-р техн. наук, проф.; зав. відділом нестаціонарної газодинаміки та аероупругості Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Мацевитий Юрій Михайлович, д-р техн. наук, проф.; академік НАН України, почесний директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Мигущенко Руслан Павлович, д-р техн. наук, проф., проректор з навчально-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»

Русанов Андрій Вікторович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Солодов Валерій Григорович, д-р техн. наук, проф.; завідувач кафедри «Теоретична механіка та гідравліка» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Шубенко Олександр Леонідович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, зав. відділом оптимізації процесів та конструкцій турбомашин Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Bernhard Kirsch, Dr. Sc., Professor, University of Applied Scienses, Iserlohn, Germany

Peter Lampart, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Romuald Rządkowski, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Jaroslaw Stryczek, Dr. Sc., Professor, Politechnika Wrocławska, Poland

Aleksander Wroblewski, Dr. Sc., Professor, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Poland

Збірник включено у довiдник  перiодичних видань баз даних:

- Open Journal System;

- Scientific Indexing Services (Texas, USA);

- Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA);

- OCLC WorldCat;

- Google Scholar;

- CrossRef DOI;

- Web of Sciense;

- DRJI (Directory of REsearch Journals Indexing);

- National Library of Ukraine (Vernadsky)