Збірник наукових праць - Вісник Національного технічного університету "ХПІ", Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units) виходить з 2015 року. 

Тематика збірника:

- дослідження в області лопастних машин, дослідження в області систем регулювання гідротурбін;

- структурний синтез і аналіз схем гідропневмоавтоматики і гідроприводів, динамічний синтез і аналіз гідропневмоприводів;

- дослідження робочих процесів в лопатевих гідромашинах нафтогазових промислів,

- дослідження робочих процесів в об'ємних гідромашинах нафтогазових промислів.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units) має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства Юстиції України. В журналі можуть публікуватися новітні результати наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямків, які пов'язані з дослідженнями у галузі лопатевих машин, систем регулювання гідротурбін, структурним синтезом та аналізом схем гідропневмоавтоматики та гідроприводів, динамічним синтезом та аналізом гідропневмоприводів. Свідотство видане 08.08.2019 року, серія КВ, №24094-13934 Р. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886. Категорія «Б».

ISSN 2411-3441 (print), 2523-4471 (online)

 

Редакційна колегія журналу:

Головний редактор:

Черкашенко Михайло Володимирович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедрою "Гідравлічні машини" НТУ "ХПІ"

Члени редколегії:

Гнесін Віталій Ісайович, д-р техн. наук, проф.; зав. відділом нестаціонарної газодинаміки та аероупругості Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Мацевитий Юрій Михайлович, д-р техн. наук, проф.; академік НАН України, почесний директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Мигущенко Руслан Павлович, д-р техн. наук, проф., проректор з навчально-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»

Русанов Андрій Вікторович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Солодов Валерій Григорович, д-р техн. наук, проф.; завідувач кафедри «Теоретична механіка та гідравліка» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Шубенко Олександр Леонідович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, зав. відділом оптимізації процесів та конструкцій турбомашин Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Bernhard Kirsch, Dr. Sc., Professor, University of Applied Scienses, Iserlohn, Germany

Peter Lampart, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Romuald Rządkowski, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Jaroslaw Stryczek, Dr. Sc., Professor, Politechnika Wrocławska, Poland

Aleksander Wroblewski, Dr. Sc., Professor, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Poland

 

Збірник включено у довiдник  перiодичних видань баз даних:

- Open Journal System;

- Index Copernicus Journals Master List;

- Scientific Indexing Services (Texas, USA);

- Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA);

- OCLC WorldCat;

- Google Scholar;

- CrossRef DOI;

- Web of Sciense;

- DRJI (Directory of REsearch Journals Indexing);

- National Library of Ukraine (Vernadsky)

№ 2 (2022): Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units

Опубліковано: 2022-12-20

LABORATORY STUDIES OF MATHEMATICAL MODELS THERMAL OBJECTS

Ruslan Mygushchenko, Olga Kropachek, Liliia Shustik, Kateryna Mygushchenko

4-11

ВИТРАТИ ПОТУЖНОСТІ НА ПРИВОД ТУРБІННОГО СТУПЕНЯ ПРИ МАЛОВИТРАТНИХ РЕЖИМАХ

Oleksandr Shubenko, Svitlana Alyokhina, Volodymyr Goloshchapov, Olga Kotulska, Tetyana Paramonova, Daria Senetska

12-17

Переглянути всі випуски
ISSN 2411-3441 (print), 2523-4471 (online)

Journal Editorial Board:

Editor-in-chief:

Mikhaylo Cherkashenko

Editorial staff members:

Vitaly Gnesin , Dr. Tech. Sciences, Prof.; Head of Department of Nonstationary Gas Dynamics and Aeroelasticity of the Institute of Mechanical Engineering named after A.M. Pidgorny NAS of Ukraine

Yuriy Matsevyty , Dr. Tech. Sciences, Prof.; Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Honorary Director of the Institute of Mechanical Engineering named after A.M. Pidgorny NAS of Ukraine

Ruslan Myhushchenko , Dr. Tech. Sciences, Prof., Vice-Rector of National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute"

Andriy Rusanov , Dr. Tech. Sciences, Prof.; Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Director of the Institute of Mechanical Engineering named after A.M. Podgorny NAS of Ukraine

Valeriy Solodov , Dr. Tech. Sciences, Prof.; Head of the Department of Theoretical Mechanics and Hydraulics, Kharkiv National Automobile and Road University

Oleksandr Shubenko , Dr. Tech. Sciences, Prof.; Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Head of Department of Optimization of Processes and Structures of Turbomachines of the Institute of Mechanical Engineering Problems named after A.M. Podgorny NAS of Ukraine

Bernhard Kirsch , Dr. Sc., Professor, University of Applied Scienses, Iserlohn, Germany

Peter Lampart , Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Romuald Rządkowski , Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Jaroslaw Stryczek , Dr. Sc., Professor, Politechnika Wrocławska, Poland

Aleksander Wroblewski , Dr. Sc., Professor, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Collection is included in the Directory of Periodicals Database:

- Google Scholar;

- Index Copernicus Journals Master List;

- Scientific Indexing Services (Texas, USA);

- Ulrich's Periodicals Directory (New Jersey, USA);

- WoldCat;

- CrossRef DOI;

- DRJI (Directory of REsearch Journals Indexing);

- National Library of Ukraine (Vernadsky);

- ISI Impact Factor (IIF)