DOI: https://doi.org/10.20998/%x

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІЇ КОГЕРЕНТНОСТІ СПЕКТРАЛЬНОЇ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ ВИПАДКОВИХ СИГНАЛІВ

Ihor Korzhov

Анотація


В статті проведено аналіз ймовірнісних властивостей частотно-часової моделі когерентності, аналіз впливу локальних властивостей базисної функції вейлет-перетворення на параметри моделі автокогерентності, дисперсійний аналіз частотної та часової моделей когерентності, розширено простір параметрів настаціонарності (для вирішення задачі першого етапу синтезу інформаційно-вимірювальної системи контролю та діагностування динамічних об’єктів – створення багатовимірної системи інформативних параметрів контролю динамічних властивостей об’єкту в умовах апріорної невизначеності математичних моделей нестаціонарності). В статті визначені умови вибору числа масштабів та зсувів при оцінці коефіцієнтів автокогерентності для задачі контролю порушень стаціонарності вимірювального сигналу, отримані умови калібрування показника автокогерентності, що відповідають відсутності порушення стаціонарності, розроблено імовірнісна модель показника автокогерентності, що враховує мінімальне значення масштабу спектрального вейвлет-перетворення, показана можливість дисперсійного розкладання базового показника автокогерентності на парні незалежні складові які дозволяють отримати незалежну інформацію про порушення стаціонарності з урахуванням функціональних та випадкових змін спектру. За результатами дослідження отримала розвиток теорія автокогерентності спектрально нестаціонарних вимірювальних сигналів. Визначені умови вибору числа масштабів та зсувів при оцінці коефіцієнтів автокогерентності для задачі контролю порушень стаціонарності вимірювального сигналу. Дослідження виконані для вирішення науково-практичної проблеми недосконалості та обмеженості теоретичного обґрунтування при створенні комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних пристроїв контролю та діагностування динамічних об’єктів, локально і глобально нестаціонарних за своїми спектральними властивостями.


Ключові слова


нестаціонарність; когерентність; вейвлет-аналіз; контроль; діагностування; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Басвиль М, Вилски А [и др.] Обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем / ред. Басвиль М, Вилски А. Москва: Мир, 1989. 278 с.

Щапов П. Ф., Мигущенко Р. П., Кропачек О. Ю., Коржов І. М. Дослідження кореляційних моделей спектральної нестаціонарності випадкових сигналів. Метрологія та прилади. Науково-виробничий журнал. Харків, 2018. №. 5 (73). С. 11–14.

Щапов П. Ф., Аврунин О. Г. Повышение достоверности контроля и диагностики объектов в условиях неопределённости: монографія. Харьков: ХНАДУ, 2011. 191 с.

Korzhov І. М., Kropachok O. Yu. Реалізація обчислювальних процедур системного інформаційного перетворення нестаціонарних вібросигналів засобами labview. Системи управління, навігації та зв’язку. Зб. наук. пр. Полтава: ПНТУ, 2017. Т. 6 (46). С. 76–80.

Letelier J., Weber P. Spike sorting based on discrete wavelet transform

coefficients. Neurosci. Methods. 2000. vol. 101. pp. 93–106.

Addison P. S. The illustrated wavelet transform handbook: applications in science, engineering, medicine and finance. Bristol; Philadelphia: IOP Publishing, 2002. 368 р.

Kim K., Kim S A wavelet-based method for action potential detection from extracellular neural signal recording with low signal-to-noise ratio. IEEE Trans on Biomed. Eng. 2003. vol. 50, no 8. pp. 999–1011.

Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. Ижевск: НИЦ регулярная и хаотическая динамика, 2001. 464 с.

Дьяконов В. П. Вейвлеты. От теории к практике. Москва: СОЛОН-Р, 2002. 448 с.

Валуйская О. Ю. Обработка вибросигналов с целью определения параметров для экспресс-диагностики топливной аппаратуры дизельных агрегатов. Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ»: сб. науч. тр. Сер.: Автоматика и приборостроение. Харьков: НТУ«ХПИ». 2002. Т. 7. Вып. 9. С. 31–34.

Балицкий Ф. А., Барков А. В., Баркова Н. А., Васильева Р .В. [и др.] Неразрушающий контроль: вибродиагностика. Справочник в 7 томах / под ред. Клюева В. В. Москва: Машиностроение. Т. 7. 2005. 829 с.

Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: Методы планирования эксперимента / під ред. Лецького Е.К. Москва: Мир, 1981. 520 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


website: http://gm.khpi.edu.ua/