DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Визначення особливостей течії в міжлопатковому просторі осьової пневмотурбіни на основі чисельних розрахунків із введенням спеціальних крайових умов

Sergey Strutynskyi

Анотація


Запропоновано метод розрахунку поля течії в міжлопатковому просторі осьової турбіни розробленого пневмошпинделя. Застосовано метод Лагранжа, згідно якого розглядається рух окремих частинок середовища в абсолютній системі координат. Запропоновано метод визначення форми віртуально-деформованих лопаток та відповідні крайові умови. Проведено чисельні розрахунки течії в міжлопатковому просторі. Визначено розподіл швидкостей та статичного тиску. Розроблені практичні рекомендацій по зміні профіля лопаток.

 


Ключові слова


Пневмошпиндель; турбіна; лопатки; віртуальна деформація; крайові умови; лінії течії; швидкості; розподіл тиску; рекомендовані лопатки

Повний текст:

PDF

Посилання


Rusanov, A. V., et al. "Chislennoe issledovanie i analiz rabochego protsessa v protochnoy chasti osevoy povorotno-lopastnoy gidroturbiny." Visnyk NTU "HPI". No. 1 (1044). 2014. 125–135. Print.

Ershov, S. V., et al. "Razvitie kompleksa programm rascheta trekhmernykh techeniy vyazkogo szhimaemogo gaza v lopatochnykh apparatakh turbomashin." Visnyk NTU "HPI". Ser.: Enerhetychni ta teplotekhnichni protsesy y ustatkuvannya. No. 5. 2011. 25–32. Print.

Potetenko, O. V., et al. "Analiz poter' energii v vysokonapornykh radial'no-osevykh gidroturbinakh, obuslovlennykh kharakternymi osobennostyami struktury potoka v protochnoy chasti." Visnyk NTU "HPI". Ser.: Enerhetychni ta teplotekhnichni protsesy y ustatkuvannya. No. 7. 2012. 151–159. Print.

Ilieva, G. "Erosion failure mechanisms in turbine stage with twisted rotor blade." Engineering Failure Analysis 70 (2016): 90-104. Print.

Kolychev, V. A., I. I. Tyn' janova and K. A. Mironov. "Gidrodinamicheskie harakteristiki jelementov protochnoj chasti i ih vlijanie na jenergeticheskie pokazateli radial' no osevoj gidroturbiny." Skhidno-Yevropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohiy 4/7.46 (2010): 3-15. Print.

Ghenaiet, Adel, and Touil Kaddour. "Characterization of component interactions in two-stage axial turbine." Chinese Journal of Aeronautics 29.4 (2016): 893–913. Print.

Rusanov, A. V., and A. I. Kos' janova. "Ocenka vozmozhnosti primenenija povorotnih lopatok napravljajushhego aparata stupenej osevogo i radial'no-osevogo tipa CVD dlja regulirovanija rezhima raboty parovoj turbiny K-325-23,5." Visnyk NTU "HPI". Ser.: Enerhetychni ta teplotekhnichni protsesy y ustatkuvannya. No. 7. 2012. 39-48. Print.

Jubori,A. A., et al. "Development of micro-scale axial and radial turbines for low-temperature heat source driven organic Rankine cycle." Energy Conversion and Management 130 (2016): 141–155. Print.

Bojko, A. V. Optymal'ne proektuvannya turbomashyn (osnovy teoriyi, rozrakhunok, eksperyment). NTU "KhPI", 2011. Print.

Gracie-Orr, K., et al. "Development and initial application of a blade design methodology for overspeed power-regulated tidal turbines." Selected Papers from the European Wave and Tidal Energy Conference 2015. International Journal of Marine Energy. Vol. 15. Nante, France, 2016. 140–155. Print.

Kobayashi, Naoya, Tsuyoshi Nakamura and Yuu Koiwa. Air motor and electrostatic coating device. Patent, EP 2505778 A1 (MПK F1D1 / 06). 03 October 2012. Print.

Strutynsky, V. B., et al. "Determination of development grounds and characteristics of mobile multi-coordinate robotic machines for materials machining in field conditions." Naukovyy visnyk NHU. No. 5. 2016. 43-51. Print.

Strutynsky, S. V. "Hazodynamichni protsesy u vuzlakh vysokoobertovoho pnevmoshpyndelya na aerostatychnykh oporakh iz turbinnym pryvodom, pryznachenoho dlya zastosuvannya v bahatokoordynatnomu tekhnolohichnomu obladnanni z paralel'nymy kinematychnymy strukturamy." Visnyk NTU "HPI". Ser.: Hidravlichni mashyny ta hidroahrehaty. No. 3 (1112). 2015. 100-111. Print.

Lojcjanskij, L. G. Mehanika zhidkosti i gaza. Moskow: Nayka, 1973. Print.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


website: http://gm.khpi.edu.ua/