Збірник наукових праць - Вісник Національного технічного університету "ХПІ", Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units) виходить з 2015 року. 

Тематика збірника:

- дослідження в області лопастних машин, дослідження в області систем регулювання гідротурбін;

- структурний синтез і аналіз схем гідропневмоавтоматики і гідроприводів, динамічний синтез і аналіз гідропневмоприводів;

- дослідження робочих процесів в лопатевих гідромашинах нафтогазових промислів,

- дослідження робочих процесів в об'ємних гідромашинах нафтогазових промислів.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units) має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства Юстиції України. В журналі можуть публікуватися новітні результати наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямків, які пов'язані з дослідженнями у галузі лопатевих машин, систем регулювання гідротурбін, структурним синтезом та аналізом схем гідропневмоавтоматики та гідроприводів, динамічним синтезом та аналізом гідропневмоприводів. Свідотство видане 08.08.2019 року, серія КВ, №24094-13934 Р. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886. Категорія «Б».

ISSN 2411-3441 (print), 2523-4471 (online)

 

Редакційна колегія журналу:

Головний редактор:

Черкашенко Михайло Володимирович, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедрою "Гідравлічні машини" НТУ "ХПІ"

Члени редколегії:

Гнесін Віталій Ісайович, д-р техн. наук, проф.; зав. відділом нестаціонарної газодинаміки та аероупругості Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Мацевитий Юрій Михайлович, д-р техн. наук, проф.; академік НАН України, почесний директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Мигущенко Руслан Павлович, д-р техн. наук, проф., проректор з навчально-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»

Русанов Андрій Вікторович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Солодов Валерій Григорович, д-р техн. наук, проф.; завідувач кафедри «Теоретична механіка та гідравліка» Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Шубенко Олександр Леонідович, д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, зав. відділом оптимізації процесів та конструкцій турбомашин Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Bernhard Kirsch, Dr. Sc., Professor, University of Applied Scienses, Iserlohn, Germany

Peter Lampart, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Romuald Rządkowski, Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Jaroslaw Stryczek, Dr. Sc., Professor, Politechnika Wrocławska, Poland

Aleksander Wroblewski, Dr. Sc., Professor, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Poland

 

Збірник включено у довiдник  перiодичних видань баз даних:

- Open Journal System;

- Index Copernicus Journals Master List;

- Scientific Indexing Services (Texas, USA);

- Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA);

- OCLC WorldCat;

- Google Scholar;

- CrossRef DOI;

- DRJI (Directory of REsearch Journals Indexing);

- National Library of Ukraine (Vernadsky)

№ 2 (2023): Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати"

Опубліковано: 2024-01-24

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ АБСОРБЦІЙНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСУ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ ПТ-60/70-130/13

Олександр Леонідович Шубенко, Олександр Павлович Усатий, Микола Юрійович Бабак, Яна Борисівна Форкун, Олександр Володимирович Сенецький

4-15

УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ І ХАРАКТЕРИСТИК ВИХОРОКАМЕРНИХ НАСОСІВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВОДОВУГІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Андрій Сергійович Роговий, Олександр Рень Ціншен, Сінрун Ван, Артем Олегович Нескорожений, Євген Ігорович Тімченко

16-23

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОМОТОР-КОЛЕС В ТРАНСМІСІЯХ ШВИДКІСНИХ ТРАКТОРІВ

Григорій Аврамович Аврунін, Михайло Абович Подригало, Антон Васильович Єременко, Ірина Іванівна Мороз

24-32

РОЗРОБКА НОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ КАПСУЛЬНИХ ГІДРОТУРБІН

Євгеній Сергійович Крупа, Роман Миколайович Демчук

33-37

ПРОЄКТУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПРОТОЧНИХ ЧАСТИН ОБОРОТНОЇ ГІДРОМАШИНИ

Ірина Іванівна Тиньянова, Ксенія Сергіївна Рєзва, Віктор Едуардович Дранковський, Дмитро Анатолійович Савенков, Олександр Дмитрович Тиньянов

38-43

ОСОБЛИВОСТІ ПЛІВКОВОЇ ТЕЧІЇ РІДИНИ ПО ВЕРТИКАЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ У ПОПЕРЕЧНОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ

Асіман Нізамі Огли Мамедов, Сергій Васильович Стась, Єгор Валерійович Лаврухін

44-48

МОДИФІКАЦІЯ РОБОЧОГО КОЛЕСА ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА ЗА ДОПОМОГОЮ САПР

Наталія Григорівна Шевченко, Денис Віталійович Лебединець

56-61

ВАЛІДАЦІЯ ВІДКРИТОЇ БІБЛІОТЕКИ OPENFOAM ГІДРОТУРБІН ДЛЯ ВИСОКОНАПІРНОГО ВІДЦЕНТРОВОГО КОМПРЕСОРА

Андрій Сергійович Роговий, Андрій Сергійович Азаров, Олександр Леонідович Шудрик, Ольга Борисівна Панамарьова, Денис Віталійович Лебединець

62-66

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГОЛОВНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ГІДРОТУРБІНИ

Михайло Володимирович Черкашенко, Олександр Іванович Гасюк

68-71

ЕНЕРГЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ МЕДИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІД ЧАС ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Олег Герасимович Гриб, Ігор Тимофійович Карпалюк, Тетяна Сергіївна Донецька, Ярослав Дмитрович Дегтяр, Олександр Володимирович Пишний

72-77

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ВБУДОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН

Олександр Миколайович Фатєєв, Надія Миколаївна Фатєєва, Валерій Валерійович Поляков, Анатолій Вадимович Шиян, Олександр Сергійович Радченко

78-84

Переглянути всі випуски
ISSN 2411-3441 (print), 2523-4471 (online)

Journal Editorial Board:

Editor-in-chief:

Mikhaylo Cherkashenko

Editorial staff members:

Vitaly Gnesin , Dr. Tech. Sciences, Prof.; Head of Department of Nonstationary Gas Dynamics and Aeroelasticity of the Institute of Mechanical Engineering named after A.M. Pidgorny NAS of Ukraine

Yuriy Matsevyty , Dr. Tech. Sciences, Prof.; Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Honorary Director of the Institute of Mechanical Engineering named after A.M. Pidgorny NAS of Ukraine

Ruslan Myhushchenko , Dr. Tech. Sciences, Prof., Vice-Rector of National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute"

Andriy Rusanov , Dr. Tech. Sciences, Prof.; Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Director of the Institute of Mechanical Engineering named after A.M. Podgorny NAS of Ukraine

Valeriy Solodov , Dr. Tech. Sciences, Prof.; Head of the Department of Theoretical Mechanics and Hydraulics, Kharkiv National Automobile and Road University

Oleksandr Shubenko , Dr. Tech. Sciences, Prof.; Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Head of Department of Optimization of Processes and Structures of Turbomachines of the Institute of Mechanical Engineering Problems named after A.M. Podgorny NAS of Ukraine

Bernhard Kirsch , Dr. Sc., Professor, University of Applied Scienses, Iserlohn, Germany

Peter Lampart , Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Romuald Rządkowski , Dr. Sc., Professor, Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Jaroslaw Stryczek , Dr. Sc., Professor, Politechnika Wrocławska, Poland

Aleksander Wroblewski , Dr. Sc., Professor, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Collection is included in the Directory of Periodicals Database:

- Google Scholar;

- Index Copernicus Journals Master List;

- Scientific Indexing Services (Texas, USA);

- Ulrich's Periodicals Directory (New Jersey, USA);

- WoldCat;

- CrossRef DOI;

- DRJI (Directory of REsearch Journals Indexing);

- National Library of Ukraine (Vernadsky);

- ISI Impact Factor (IIF)